دستگاه جوجه کشی M-504

دستگاه جوجه کشی M-504

دستگاه جوجه کشی M-504 امکانات دستگاه جوجه کشی M-504: دستگاه جوجه کشی M-504 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته.دستگاه جوجه کشی، دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پایین ...

دستگاه جوجه کشی M-1008 فاخته

دستگاه جوجه کشی M-1008

دستگاه جوجه کشی M-1008 امکانات دستگاه جوجه کشی M-1008: دستگاه جوجه کشی M-1008 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته.دستگاه جوجه کشی، دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پای ...

دستگاه جوجه کشی M-210 فاخته

دستگاه جوجه کشی M-210

دستگاه جوجه کشی M-210 امکانات دستگاه جوجه کشی M-210: دستگاه جوجه کشی M-210 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته.دستگاه جوجه کشی، دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پایین ...

دستگاه جوجه کشی M-168 فاخته

دستگاه جوجه کشی M-168

دستگاه جوجه کشی M-168 امکانات دستگاه جوجه کشی M-168: دستگاه جوجه کشی M-168 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته.دستگاه جوجه کشی دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پایین و ...

دستگاه جوجه کشی M-84 فاخته

دستگاه جوجه کشی M-84

دستگاه جوجه کشی M-84 امکانات دستگاه جوجه کشی M-84: دستگاه جوجه کشی M-84 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته.دستگاه جوجه کشی، دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پایین و خ ...

دستگاه جوجه کشی M-126 فاخته

دستگاه جوجه کشی M-126

دستگاه جوجه کشی M-126 امکانات دستگاه جوجه کشی M-126: دستگاه جوجه کشی M-126 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته.دستگاه جوجه کشی، دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پایین ...

دستگاه جوجه کشی S-64

دستگاه جوجه کشی S-64 امکانات دستگاه جوجه کشی S-64: دستگاه جوجه کشی S-64 مجهز به برد هوشمند و سخنگو ساخت شرکت طیوران صنعت فاخته. دستگاه جوجه کشی، دارای سیستم سخنگو جهت راه اندازی اولیه دستگاه، اعلام زمان هچر، هشدار دهنده دمای بالا، دمای پایین و خال ...