تخم نطفه دار
مقالات

نطفه سنجی

تشخیص تخم نطفه دار نطفه سنجی و یا تعیین تخم های نطفه دار از لحاظ تجاری مهم است اما چگونه می توان تخم نطفه دار را در گونه های تخم مرغ مانند مرغ یا شترمرغ تعریف کرد؟در تخم های نطفه دار یک ناحیه قرمز کوچک با عروق خونی که از آن دور می شود، دیده می ش ...

تخم مناسب جوجه کشی
مقالات

ویژگی های تخم مناسب برای جوجه کشی

تخم مناسب جوجه کشی ویژگی های تخم مناسب برای جوجه کشی تولید جوجه های سالم از مهمترین و اساسی ترین بخشها در تولید و پرورش طیور است به همین دلیل رعایت موارد مهم در جوجه کشی حائز اهمیت می باشد. یکی از این موارد انتخاب تخم مناسب جوجه کشی است انتخاب تخم ...

دستگاه جوجه کشی فاخته
مقالات

شرایط لازم جوجه کشی در دوران ستر

شرایط لازم جوجه کشی در دوران ستر: در این مقاله میخواهیم شرایط لازم جوجه کشی در دوران ستر و چگونگی انجام این عملیات را برای شما بیان کنیم.دوره ستر مهم ترین دوره ی جوجه کشی می باشد زیرا نطفه جوجه داخل تخم در دوره ستر رشد می کند. نکات بسیار مهمی وج ...

دستگاه جوجه کشی فاخته
مقالات

عمل ستر و هچر در جوجه کشی

تعریف عمل ستر و هچر در این مقاله میخواهیم در مورد عمل ستر و هچر در جوجه کشی و چگونگی انجام آن مطالبی را برای شما بازگو کنیم.طول دوره جوجه کشی در پرندگان مختلف متفاوت است بعنوان مثال زمان جوجه کشی برای تخم مرغ 21 روز می باشد که از این 21 روز هجده ...

مقالات

دستگاه جوجه کشی چیست

دستگاه جوجه کشی در این مقاله میخواهیم برای شما در مورد دستگاه جوجه کشی و این که دستگاه جوجه کشی چیست مطالبی را بیان کنیم.دستگاه جوجه کشی محفظه ای است که شرایط لازم  را برای تبدیل و رشد نطفه تخم مرغ به جوجه فراهم می کند شرایط مذکور عبارتند از میز ...